Jogi és felhasználási feltételek

Fontos információ! A www.szamosijudit.hu webhely („Webhely”) használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi jogi nyilatkozatot (“Jogi Nyilatkozat”). Ez a Jogi Nyilatkozat szabályozza a Webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános bevezetés

Jelen Webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva)  Szamosi Judit egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 43332976) kezeli.

A Webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, hogy tekintsen el a Webhely használatától. A jelen jogi feltételekre a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A Webhelyhez való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk. Szamosi Judit bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Jogi Nyilatkozat megváltoztatására, és/vagy a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

Szellemi tulajdonjogok

A Webhely személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a Webhelyen levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a Webhely tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele Szamosi Judit előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Webhely harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) Szamosi Judit előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

A Webhelyen található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog Szamosi Juditot illeti meg. A Webhelyhez történő hozzáférés vagy a Webhely használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A Webhelyhez fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja Szamosi Judit. Szamosi Judit webhelyei szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen Jogi Nyilatkozatot megsérti, a Webhely látogatásához való joga automatikusan megszűnik. Szamosi Judit fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban is.

Szamosi Judit előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos:

  • kereskedelmi célokra használnia a Webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a Webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

A Webhely bármely tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a Webhely tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

Tartalom

A Webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A Webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Szamosi Judit nem garantálja a Webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a Webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A Webhely az önismeret, pszichológia, testtudatosság, relaxációs módszerek, táncterápiás jellegű módszerek iránt érdeklődők számára kínál infomrációkat, továbbá szolgáltatásokat megvásárlásra.

Szamosi Judit jogosult a Webhely tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

A Webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek Webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy Szamosi Juditnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A Webhelyen közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében Szamosi Judit szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. Szamosi Judit szavatolja, hogy elektronikus hirdetései a hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ajándék -, illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. Szamosi Judit szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig Szamosi Judit ezennel kizár minden felelősséget a Webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a Webhely használatának lehetetlensége; és
  • a Webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés Szamosi Judit szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A Webhely tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért Szamosi Judit lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. Szamosi Judit nem vállal helytállást azért, hogy a Webhely, illetve a szerver, amely a Webhelyet hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A Webhelyet látogató személy (és nem Szamosi Judit) viseli az ezen károkból eredő szerviz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

Beküldött információk

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A Webhely azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Szamosi Judit a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a webhelyre történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy Szamosi Judit vagy az anyagot a Webhelyen az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és a Webhelyre történő feltöltést. Szamosi Judit nem köteles a Webhelyre küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag Webhelyre történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

Szamosi Judit nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a Webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. Szamosi Judit fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a Webhelyről eltávolítsa.

Adatvédelem

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkat Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza.

Sütik (Cookie-k) használata

A sütik használatával kapcsolatos részletes információkat Süti (Cookie) kezelési tájékoztatónk tartalmazza.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: Szamosi Judit, kapcsolat@szamosijudit.hu.

Utolsó módosítás: 2019. november 8.